Generelle adgangskrav

Adgangsgivende eksamen

Fælles forudsætning for optagelse på bacheloruddannelserne er, at du har en bestået en gymnasial uddannelse eller en tilsvarende adgangsgivende udenlandsk eller international eksamen. Følgende adgangsgivende eksaminer giver adgang til IT-Universitetets bacheloruddannelser:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Hf med overbygning (hvis du har påbegyndt en hf før 1. august 2017, kan du søge ind uden den udvidede hf eller uden overbygning)
 • Hf-enkeltfag med overbygning (hvis du har afsluttet en fuld hf via enkeltfag inden 20. september 2019, kan du søge ind uden overbygning)
 • Eux
 • Eux 1. del med overbygning (hvis du har påbegyndt din eux 1. del før 1. august 2017, kan du søge ind uden overbygning)

Udenlandske eksaminer:

 • Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale uddannelse, færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen fra Grønland og eksamen fra Duborg-Skolen og A. P. Møller Skolen
 • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
 • Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB) med IB-Diploma (fold afsnittet nedenfor ud), Option Internationale du Baccalauréat (OIB) og dansk-tysk studentereksamen (DIAP).
 • Udenlandsk eksamen m.v., som Styrelsen for Forskning og Uddannelse har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen

Supplerende overbygningsforløb (SOF)

Hvis du har en hf-uddannelse uden overbygning eller en eux 1. del, kræver det en overbygning, hvis du ønsker at søge ind på en universitetsbacheloruddannelse. Dette gælder, hvis du er startet på hf eller eux 1. del i august 2017 eller senere. Sammensætter en hf via hf-enkeltfag og afslutter den efter 20. september 2019, gælder dette også for dig. 

Overbygningen kan du tage enten som udvidet fagpakke i løbet af din hf-uddannelse eller som et supplerende overbygningsforløb (SOF) efter din hf-eksamen. Det supplerende overbygningsforløb består af to fag, som du hæver til mindst et B-niveau og et A-niveau. 

Forhåndsvurdering 

Hvis du har en udenlandsk eksamen og er i tvivl om hvorvidt du opfylder adgangskravene, kan vi lave en forhåndsvurdering af dine eksamensbeviser. Fra den 1. oktober til 15. december laver vi forhåndsvurderinger. Send en email til sap@itu.dk med en anmodning om forhåndsvurdering og vedlæg følgende dokumentation:

 • Gymnasialt eksamensbevis (både bevis og karakteretudskrift) 
 •  udfyldt, underskrevet og stemplet af dit gymnasium (hvis antallet af undervisningstimer ikke er påført eksamensbeviset)Verification form
 • Dokumentation for videregående uddannelse (hvis du er påbegyndt/har afsluttet videregående uddannelse) 
 • En godkendt engelsktest med det krævede resultat (hvis du har taget en engelsktest)

Informer os også om dit statsborgerskab og om eventuel opholdstilladelse i Danmark. Vær opmærksom på, at en forhåndsvurdering er en vurdering af dine eksamensbeviser, men ikke en garanti for optagelse. 

International Baccalaureate (IB)

Hvis du søger om optagelse på baggrund af en International Baccalaureate (IB), er ansøgningsfristen 15. marts kl. 12.00, selvom den er gennemført i Danmark, og uanset om du søger om optagelse i kvote 1 eller 2. Hvis du afslutter din IB samme år, som du søger om optagelse på en bacheloruddannelse på IT-Universitetet, skal du give din IB-koordinator besked på og tilladelse til at tilmelde dig IBNETs ’result service’. Du skal give tilladelsen til din IB-koordinator senest 1. maj, og husk at få en kvittering fra din IB-koordinator, så du kan dokumentere tilmeldingen. Ved tilmeldingen anvendes IT-Universitetets institutionskode, som er 003934.Mere

Skjul

Specifikke adgangskrav

Digital Design og Interaktive Teknologier

 • Dansk på A-niveau, bestået uden karakterkrav 
 • Engelsk på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset (eller bestået A-niveau)
 • Matematik på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset (eller bestået A-niveau)

  Data Science

  • Matematik på A-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset.
  • Engelsk på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset (eller bestået A-niveau)

  Global Business Informatics

  • Dansk på A-niveau, bestået uden karakterkrav 
  • Engelsk på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset (eller bestået A-niveau)
  • Matematik på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset (eller bestået A-niveau)

  Softwareudvikling

  • Dansk på A-niveau, bestået uden karakterkrav
  • Engelsk på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset (eller bestået A-niveau)
  • Matematik på A-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset

  Opfyld det specifikke adgangskrav i matematik på andre måder 

  Hvis du ikke opfylder det specifikke adgangskrav i matematik gennem din gymnasiale eksamen, kan du opfylde det på anden vis ved enten at tage et suppleringskursus eller ved at søge om dispensation. Dette kræver at du har bestået matematikrelaterede kurser på videregående niveau. Se afsnittet 'Dispensation' nedenfor. 

  Læs om suppleringskurser, betinget optag og genberegning ved at folde afsnittet ud. 

  Engelsk B: engelsktest

  Hvis du ikke opfylder det specifikke adgangskrav i engelsk B med et faggennemsnit på 6,0, har du mulighed for at tage en engelsktest. Ansøgere med en adgangsgivende eksamen fra et land udenfor EU/EØS skal vedlægge en engelsktest (med undtagelse af ansøgere med en adgangsgivende eksamen fra følgende lande: USA, Canada, Australien, New Zealand, Storbritannien, Skotland og Irland).

  Følgende giver dispensation for engelsk B med et faggennemsnit på 6,0:

  • TOEFL papirbaseret testresultat: mindst 600
  • TOEFL IBT testresultat: mindst 100
  • TOEFL IBT Special Home Edition testresultat: mindst 100 (kun for 2020 og 2021-optagelsen)
  • IELTS (academic) testresultat: mindst 7.0
  • Cambridge Certificate of Proficiency in English: bestået
  • Cambridge Certificate of Advanced English: 167

  Testen må højst være 2 år gammelt pr. 5. juli det pågældende ansøgningsår. TOEFL-koden for ITU er 9015. IELTS har ingen universitetskode. 

  Dansk A: studieprøven i dansk 

  Udenlandske ansøgere skal bestå studieprøven i dansk inden den 5. juli for at få dispensation for dansk A med følgende karakterer:

  • Prøverne i skriftlig fremstilling, læseforståelse og mundtlig kommunikation skal bestås med min. 02 (7-trins-skala) eller 6 (13-skala)

  Studieprøven i dansk kræves ikke i følgende tilfælde:  

  • Hvis du er fra et af de øvrige nordiske lande og dansk, svensk eller norsk indgår i din adgangsgivende eksamen
  • Hvis du har en Færøsk studentereksamen og har bestået Færøsk A
  • Hvis du søger om optagelse på baggrund af en International Baccalaureate (IB) og som minimum har bestået faget "Danish A1, Standard Level", "Danish A Literature, Standard Level" eller "Danish B, Higher Level". Bemærk, faget "Danish B, Standard Level" opfylder ikke kravet om dansk på A-niveau
  • Hvis du tidligere har gennemført en kort eller mellemlang videregående uddannelse på dansk
  • Kun for Global Business Informatics: hvis du har bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk, eller har et afgangsbevis fra Danes World Wide

  Suppleringskurser

  Hvis du ikke opfylder et eller flere specifikke adgangskrav, kan du opnå det krævede niveau eller fagkaraktergennemsnit ved at tage et suppleringskursus. Du skal angive hvilket fag og hvilket niveau, du supplerer i, på din ansøgning. Når du har gennemført kurset, skal du vedlægge dokumentation for det i din ansøgning. Hvis der er tale om et GSK-kursus eller et HF-enkeltfag skal du indlæse det via Eksamensdatabasen til din ansøgning på Optagelse.dk. Hvis der er tale om en anden form for supplering, såsom engelsktest eller Cambridge IGCSE, AS/A-levels i matematik fra Solrød Gymnasium, skal du uploade dokumentationen som et bilag til din ansøgning.

  Sommersupplering 

  Hvis du ikke kan nå at afslutte din supplering inden den 5. juli, skal du uploade dokumentation for, at du er tilmeldt sommersupplering. Det skal fremgå af dokumentationen, i hvilket fag, niveau og periode du supplerer. Du kan finde mere information omkring gymnasial supplering på UddannelsesGuiden.

  Betinget optag

  Betinget optag betyder, at du bliver optaget under forudsætning af, at du kan dokumentere, at du gennem sommersupplering/engelsktest vil opfylde det specifikke adgangskrav. Den endelige optagelse finder sted, når du har bestået suppleringen med det krævede niveau og gennemsnit og indsendt dokumentation senest den 1. september. For at få betinget optag skal du:

  • Uploade dokumentation for at du er tilmeldt sommersuppleringskursus/engelsktest til din ansøgning på Optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00

  Bemærk, at dine muligheder for at komme ind på en lavere prioriteret uddannelse bortfalder, hvis du får tilbudt betinget optagelse.

  Genberegning af gennemsnit fra 2022

  Genberegning af gennemsnit efter supplering var varslet til at gælde fra optagelsen 2020. Børne- og Undervisningsministeriet besluttet, at reglen først skal træde i kraft i forbindelse med optagelsen 2022.

  Hvem gælder genberegningen for? 

  Hvis du har afsluttet hf, hhx, htx, stx eller eux efter 1. maj 2022, gælder genberegningen for dig. Genberegningen betyder, at karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen kan blive lavere, hvis du supplerer. Dit gennemsnit bliver kun genberegnet, hvis suppleringsfaget er et specifikt adgangskrav på den uddannelse, som du søger om optagelse på i kvote 1.

  Hvis du ønsker at søge ind på en anden videregående uddannelse, hvor suppleringsfaget ikke er et specifikt adgangskrav, vil karakteren derfra ikke tælle med i dit gennemsnit.

  Sådan sker genberegningen  

  Når du har afsluttet dit suppleringskursus, regner vi karakteren med i dit samlede karaktergennemsnit. Hvis dit genberegnede karaktergennemsnit er lavere end det oprindelige, vil det være det nye karaktergennemsnit, der gælder. Hvis det genberegnede karaktergennemsnit derimod er højere end det oprindelige, ændres dit karaktergennemsnit ikke. Det er derfor ikke muligt at forbedre karaktergennemsnittet ved supplering.

  Hvis dit genberegnede karaktergennemsnit bliver lavere end den adgangskvotient, der er til den uddannelse, du er blevet optaget på, mister du din studieplads, hvis du er blevet optaget i kvote 1. 


  Mere

  Skjul

  Sådan ansøger du

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 2 og dispensationsansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00 (se afsnittet 'Kvote 2')
  • Frist for at vedlægge afsluttet udenlandsk eksamensbevis (medmindre den afsluttes ved sommereksamen): 15. april  
  • Kvote 1-ansøgningsfrist samt dokumentationsdeadline: 5. juli kl. 12.00 
  • Svar på ansøgning pr. email: 28. juli 
  • Frist for accept af studiepladsen pr. email: 31. juli 
  • Introdagene afholdes i uge 34 og undervisningen begynder i uge 35  

  Forlængelse af dokumentationsdeadlinen

  Fristen for at uploade dokumentation er 5. juli medmindre anden deadline fremgår af rykkermailen. Vi kan dog forlænge fristen med nogle få dage, hvis du kontakter os og anmoder om det. Send en mail til sap@itu.dk med anmodningen. Vi kan ikke forlænge deadlinen med mere end nogle få dage. 


  Dokumentation

  Du skal vedlægge følgende dokumentation sammen med din ansøgning:

  • Motiveret ansøgning (hvis du ønsker at blive vurderet i kvote 2 eller du har afsluttet en kandidatuddannelse)
  • Bevis for adgangsgivende eksamen
  • Bevis for supplering (hvis du har suppleret)
  • Dokumentation for tilmelding til forårs- eller sommersupplering (hvis du ønsker at supplere)
  • Verification form (hvis du søger med et udenlandsk eksamensbevis og der mangler angivelse af timetal i matematik og engelsk)
  • Engelsktest (hvis du har taget en engelsktest)
  • Dispensationsansøgning (hvis du ønsker at søge om dispensation)
  • En forhåndsvurdering fra ITU (hvis du har anmodet om og modtaget en forhåndsvurdering) 
  • Dokumentation for opholdstilladelse i Danmark (hvis du ikke er dansk statsborger. Se afsnittet 'Undervisningsgebyr')
  • Bevis for tidligere afsluttet kandidatuddannelse (hvis du har gennemført en kandidatuddannelse jf. kandidatreglen).
  • Karakterudskrift og kursusbeskrivelser, hvis du tidligere har beståede universitetskurser på en uafsluttet uddannelse (ikke akademiuddannelse eller professionsbacheloruddannelse) 

  Obligatorisk startmeritvurdering

  Hvis du tidligere har bestået kurser på universitetet (ikke på et erhvervsakademi eller en professionshøjskole) uden at afslutte uddannelsen, har du pligt til at oplyse det, så vi kan foretage en startmeritvurdering. Hvis du bliver optaget og vi vurderer, der er grundlag for meritoverførsel, bliver du orienteret. Meritoverførslen kan ikke fravælges. 

  Ansøg via optagelse.dk

  Når du ansøger  

  • Al dokumentation skal uploades til din ansøgning på Optagelse.dk. Vi accepterer ikke dokumentation pr. mail eller pr. post
  • Når du har oprettet og udfyldt din ansøgning og vedhæftet de relevante bilag, skal du huske at godkende og underskrive din ansøgning med NemID for at IT-Universitetet modtager din ansøgning
  • Hvis du søger om optagelse uden et dansk CPR-nummer og NemID, skal du printe, underskrive og scanne en underskriftside for hver uddannelse, du søger om optagelse på. Du skal sende underskriftsiden til IT-Universitetet pr. mail til sap@itu.dk inden for ansøgningsfristen. Vi kan ikke tilgå din ansøgning, før vi modtager underskriftsiden fra dig. Vi bekræfter modtagelsen pr. mail inden for nogle dage. Hvis ikke, bedes du kontakte os hurtigst muligt. 

  Efter du har ansøgt   

  • Når du har godkendt og underskrevet din ansøgning på Optagelse.dk, modtager du en kvittering pr. mail fra Optagelse.dk. Husk at tjekke at oplysningerne er korrekte på denne kvittering 
  • Du modtager en særskilt bekræftelse på modtagelsen af din ansøgning fra IT-Universitetet pr. mail
  • Al kommunikation i forbindelse med behandlingen af din ansøgning vil foregå via mail til den mailadresse, du har angivet i ansøgningen
  • Hvis du på et tidspunkt i forbindelse med ansøgningsprocessen ikke er tilgængelig, kan du give tilladelse til, at en anden person handler på dine vegne. Dette giver du tilladelse til ved at udfylde en fuldmagtserklæring og uploade den til din ansøgning 

  Kvote 1

  Ansøgningsfrist

  5. juli kl. 12.00 

  Kvote 1-kriterier

  Når du søger om optagelse gennem kvote 1, bliver du udelukkende vurderet på dit eksamensgennemsnit fra din adgangsgivende eksamen.

  Hurtigstartsbonus

  Hurtigstartsbonus er afskaffet ved optagelsen 2020 og dermed justeres eksamensgennemsnittet ikke længere med 1,08.


  Vejledende kvotienter fra 2021

  Ved optagelsen 2021 blev ansøgere med nedenstående kvotienter tilbudt optagelse i kvote 1. Bemærk at kvotienterne kan ændre sig fra år til år. 

  • Digital Design og Interaktive Teknologier: 8,9
  • Data Science: 8,3
  • Global Business Informatics: 7,5
  • Softwareudvikling: 8,2

  Kvote 2

  Ansøgningsfrist

  15. marts kl. 12.00 

  Kvote 2-kriterier

  Hvis du opfylder de specifikke adgangskrav, men har et lavt eksamensgennemsnit kan det være en god idé at søge om optagelse til kvote 2-fristen og blive vurderet efter kvote 2-kriterierne. Det kræver, at du vedlægger en motiveret ansøgning.

  I kvote 2-vurderingen indgår ansøgerens samlede karaktergennemsnit samt karakterer i dansk (gælder ikke ansøgere til Data Science og Global Business Informatics), engelsk og matematik fra den gymnasiale eksamen samt en motiveret ansøgning. På baggrund af gennemsnittet af de nævnte karakterer og den motiverede ansøgning laver IT-Universitetet en vurdering af ansøgerens studieegnethed og muligheder for at gennemføre uddannelsen med et godt resultat.

  Hvis du søger om optagelse i kvote 2, vil din ansøgning automatisk blive vurderet i kvote 1 også, hvis din adgangsgivende eksamen er adgangsgivende til kvote 1.  Du skal søge til kvote 2-fristen: 

  • Hvis du ønsker at din ansøgning skal vurderes efter kvote 2-kriterierne 
  • Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse i forvejen
  • Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen
  • Hvis du søger om dispensation sammen med din ansøgning 
  • Hvis du er tidligere studerende på ITU og skal søge om dispensation for at søge om genoptagelse

  Motiveret ansøgning

  I den motiverede ansøgning skal du gøre rede for, hvorfor du søger om optagelse på bacheloruddannelsen, og for hvordan dit uddannelsesønske hænger sammen med dine erfaringer og kvalifikationer. Vi vil gerne høre om, hvorfor du ønsker at læse den uddannelse, du søger, om din egen vurdering af din studieegnethed - og måske om dine ønsker til fremtidig beskæftigelse.

  Den motiverede ansøgning må max fylde én A4-side og skal vedlægges ansøgningsskemaet. Ansøgningen skal skrives på et af de nordiske sprog, hvis du søger om optagelse på Softwareudvikling eller Digital Design og Interaktive Teknologier og på engelsk, hvis du søger om optagelse på Global Business Informatics eller Data Science.


  Dispensation

  Ansøgningsfrist

  15. marts kl. 12.00

  Du skal vedlægge en dispensationsansøgning:

  • Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, men kan dokumentere, at du på anden vis opfylder det generelle adgangskrav
  • Hvis du grundet usædvanlige forhold har et samlet eksamensgennemsnit, der ikke svarer til dit faglige niveau
  • Hvis du har en Adgangseksamen til Ingeniøruddannelserne og søger om optagelse på Softwareudvikling eller Data Science
  • Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, men kan dokumentere, at du på anden vis opfylder dem 
  • Hvis du grundet usædvanlige forhold har et faggennemsnit, der ikke svarer til dit faglige niveau
  • Hvis du tidligere har været indskrevet på den uddannelse, du søger om optagelse på, men er faldet for et studieaktivitetskrav og på den baggrund blevet udmeldt af IT-Universitetet
  • Hvis du har en kandidatuddannelse og ikke længere kan arbejde inden for feltet (jf. kandidatreglen)
  • Hvis du grundet usædvanlige forhold ikke kan overholde en frist

  Søg om dispensation 

  En dispensationsansøgning skal indeholde en redegørelse for, hvad du søger dispensation for og med hvilken begrundelse samt relevante bilag. Usædvanlige forhold skal dokumenteres, og det skal være muligt at konkludere en direkte korrelation mellem de usædvanlige forhold og den lave karakter.  

  Du skal udfylde denne blanket og uploade den til din ansøgning på Optagelse.dk sammen med dokumentation. Navngiv den 'Dispensationsansøgning'. Du vil modtage svar på din dispensationsansøgning senest 15. juni, hvis du har søgt om dispensation senest 15. marts kl. 12.00.

  Kandidatreglen 

  Reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse (uddannelsesloftet) er blevet afskaffet og erstattet af kandidatreglen med virkning pr. 1. marts 2020. 

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en dansk eller udenlandsk kandidatuddannelse, kan du blive optaget på en ny videregående uddannelse, såfremt der er ledige pladser på uddannelsen. Bemærk, som udgangspunkt er der ikke ledige pladser på IT-Universitetet.

  Universitetet kan dispensere for kandidatreglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold, som betyder, at du ikke længere kan anvende den gennemførte kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet.

  Bemærk, du skal søge til fristen 15. marts og vedlægge en motiveret ansøgning, hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse tidligere og ønsker at søge om optagelse.

  Adgangseksamen til Ingeniøruddannelserne

  Har du bestået adgangseksamen til Ingeniøruddannelserne, skal du søge om dispensation for adgangskravet om en adgangsgivende gymnasial uddannelse, hvis du ønsker at søge om optagelse på Data Science eller Softwareudvikling. Du skal dog stadig opfylde de specifikke adgangskrav. Selvom du får dispensation, vil din ansøgning udelukkende blive vurderet i kvote 2.

  Dispensationsansøgninger begrundet i forhold, der er opstået efter 15. marts, skal fremsendes til IT-Universitetet hurtigts muligt, da der er sagsbehandlingstid. Du skal dokumentere, at forholdene er opstået efter fristen for at kunne søge om dispensation efter 15. marts. 
  Dispensationsansøgninger begrundet i forhold, der er opstået efter 15. marts, skal fremsendes til IT-Universitetet hurtigts muligt, da der er sagsbehandlingstid. Du skal dokumentere, at forholdene er opstået efter fristen for at kunne søge om dispensation efter 15. marts. 
  Dispensationsansøgninger begrundet i forhold, der er opstået efter 15. marts, skal fremsendes til IT-Universitetet hurtigts muligt, da der er sagsbehandlingstid. Du skal dokumentere, at forholdene er opstået efter fristen for at kunne søge om dispensation efter 15. marts. 
  Dispensationsansøgninger begrundet i forhold, der er opstået efter 15. marts, skal fremsendes til IT-Universitetet hurtigts muligt, da der er sagsbehandlingstid. Du skal dokumentere, at forholdene er opstået efter fristen for at kunne søge om dispensation efter 15. marts.

  Ansøg som tidligere studerende

   

  Genindskrivning  

  Hvis du har bestået kurser svarende til minimum hele 1. studieår (60 ECTS) på den nyeste studieordning på den samme uddannelse, du søger om optagelse på, skal du søge om genindskrivning. Fristen for genindskrivning er 15. marts. Bemærk, det er ikke muligt at blive genindskrevet på dimensionerede uddannelser (BSc DDIT). Du kan læse mere om, hvordan du søger om genindskrivning på ITU Student.

  Genoptagelse   

  Hvis du har bestået mindre end 1. studieår (60 ECTS) af den samme uddannelse, du søger om optagelse på, og selv har meldt dig ud af uddannelsen og ikke er faldet for en studieaktivitetsregel, skal du søge om optagelse igen via optagelse.dk.

  5 måneders pause   

  Du kan tidligst blive optaget på samme uddannelse 5 måneder efter, du har udmeldt dig. Dette betyder, at du senest skal være udmeldt 1. april for at kunne blive optaget på samme uddannelse med studiestart 1. september det pågældende år. Derudover skal du være opmærksom på, at dine tidligere beståede eksamener og eksamensforsøg følger med over i din nye indskrivning, hvis du bliver optaget på uddannelsen igen.  Genoptagelse med dispensationsansøgning  

  Hvis du har bestået mindre end 1. studieår (60 ECTS) af den samme uddannelse, du søger om optagelse på, og er faldet for et studieaktivitetskrav og på den baggrund er blevet udmeldt af IT-Universitetet, skal du søge om optagelse på ny via optagelse.dk. Sammen med din ansøgning skal du vedlægge en dispensationsansøgning for at kunne søge om optagelse på uddannelsen igen. Vi kan give dispensation, hvis vi vurderer, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret. Læs mere under afsnittet om dispensation.

  Overflytning

  Hvis du er eller har været indskrevet på et andet universitetet end IT-Universitetet og ønsker at blive indskrevet på IT-Universitetet, kan du søge om overflyning på 2. eller 3. studieår. Det er en forudsætning, at du har bestået det, der svarer til minimum hele 1. studieår (60 ECTS) af uddannelsen på IT-Universitetet. Bemærk, det er ikke muligt at blive overflyttet til en dimensioneret uddannelse (DDIT).

  Læs om hvordan du søger om overflytning, hvis du folder nedenstående afsnit ud. 

  Betingelser for overflytning

  Der gælder følgende betingelser for overflytning:

  - du skal som minimum have bestået hele 1. studieår (60 ECTS) på den nyeste studieordning af uddannelsen

  - du skal opfylde adgangskravene til uddannelsen

  - der skal være ledige pladser på uddannelsen 

  - du kan maksimalt få overført 120 ECTS til din indskrivning på ITU

  Frist og svar på ansøgning 

  Ansøgningsfristen er 15. marts og du vil modtage et svar på din ansøgning inden for 4 uger. Der er studiestart mandag i uge 35. 

   

  søgningsfristen er 15. marts og du vil modtage et svar på din ansøgning inden for 4 uger. Der er studiestart mandag i uge 35. 
  Sådan søger du 

  Send en mail til sap@itu.dk med en anmodning om at søge om overflytning på henholdsvis 2. eller 3. studieår. I mailen skal du angive hvilken uddannelse du søger om overflytning til og desuden vedlægge følgende:

  - dokumentation for at du opfylder adgangskravene til uddannelsen, dvs. dokumentation for gymnasial eksamen og evt. suppleringskurser

  - dokumentation for dine beståede eksaminer på den tidligere indskrivning, dvs. karakterudskrift med både stempel og underskrift fra uddannelsesinstitutionen

  - kursusbeskrivelser for de beståede kurser, enten pdf-filer eller links

  Mere

  Skjul

  Undervisningsgebyr

   

  Hvem skal betale undervisningsgebyr?

  Ikke-EU og ikke-EEA borgere skal betale undervisningsgebyr for deres uddannelse, når de læser i Danmark.

  Hvad koster en uddannelse?

  Man betaler gebyret halvårligt op til hvert semester (50.000 DKK pr. betaling pr. 1. januar 2020). Vær opmærksom på at priserne kan ændre sig. Information omkring gebyret opdateres hver januar.

  Garanti for betaling

  Udlændingestyrelsen kræver af studerende, der IKKE kommer fra EU/EEA lande, at de skal kunne bevise, at de er selvforsørgende førend der udstedes en opholdstilladelse. Find flere informationer om opholdstilladelse.

  Sent svar om optagelse

  Vær opmærksom på, at du først får svar vedrørende din optagelse den 28. juli. Hvis du ikke allerede er i Danmark eller kommer fra et visafrit land, kan du ikke med sikkerhed få din opholdstilladelse inden studiestart, da din ansøgning om opholdstilladelse først påbegyndes efter din betaling af undervisningsgebyret. 

  Betinget optagelse

  Det er ikke muligt at blive betinget optaget, hvis du skal betale undervisningsgebyr.

   

  Fritagelse fra at betale undervisningsgebyr 

  Du kan blive fritaget fra at skulle betale undervisningsgebyr, hvis du har en af følgende opholdstilladelser i Danmark:

  • Permanent opholdstilladelse
  • Permanent opholdstilladelse i et af de nordiske lande (Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, Færøerne) og du bliver boende i det pågældende land under dine studier 
  • Midlertidig opholdstilladelse m.m.f. varigt ophold
  • Opholdstilladelse som medfølgende barn til en udlænding, der har opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse m.v.
  • Opholdstilladelse som konventionsflygtning (inkl. borgere med familiemæssig tilknytning til denne, jf. udlændingelovens § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1)
  • Opholdstilladelse som udlændinge med beskyttelsesstatus (inkl. borgere med familiemæssig tilknytning til denne, jf. udlændingelovens § 7, stk. 2, og § 8, stk. 2)
  • Opholdstilladelse som udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus (inkl. borgere med familiemæssig tilknytning til denne, jf. udlændingelovens § 7, stk. 2, og § 8, stk. 2)
  • Opholdstilladelse som følge af EU-bekendtgørelsen

  Dokumentation 

  Hvis du har en af ovenstående typer opholdstilladelser, skal du vedlægge dokumentation for dette i din ansøgning. Baseret på din dokumentation vil Student Affairs and Programmes enten afvise eller godkende din fritagelse af betaling af undervisningsgebyr. Du bedes uploade følgende dokumentation:

  • Et scan af dit opholdsbrev
  • Et scan af dit opholdskort (både for- og bagside)
  • Et scan af siden i dit pas, som viser din opholdstilladelse