Grundlæggende kursus i agil porteføljestyring

Mange danske virksomheder har opnået en betydelig modenhed med it-udvikling baseret på agile teams.


I takt med den øgede modenhed og det fortsat stigende behov for it-udvikling er de agile programmer eller agile transformationer i virksomhederne og offentlige myndigheder steget markant i omfang, hvor rammeværk som SAFe har vundet frem.

Agil udvikling i større stil er styret af en eller flere agile porteføljer, som typisk er forholdsvis traditionelle (PPM) eller agile. Det betyder, at mange virksomheder har såvel traditionelle som agile porteføljer, som skal styres.

Der er også mange virksomheder, som overvejer at påbegynde rejsen mod en agil portefølje, men spørgsmålene er mange, hvor et af de store spørgsmål er, hvordan håndterer man en agil leverancemodel med en traditionel porteføljestyringstilgang?

Dette kursus henvender sig til dem, som ønsker en bred teoretisk og forskningsbaseret tilgang til den agile porteføljestyring suppleret med best practice fra markedet. Det betyder, at vi vil arbejde med en lang række teorier, rammeværk og metoder, som vil blive diskuteret og afprøvet i større eller mindre grad.

Kurset skal ses som en bred introduktion til hele området og som inspiration til den videre proces.

Deltagernes praktiske erfaringer vil sagtens kunne indgå i undervisningen hvis det ønskes.  I det omfang deltagerne besidder praktisk erfaring, vil dette naturligvis indgå i undervisningen i størst muligt omfang, men det er ikke forventningen.

 

 

Udbytte af kurset:

 • Introduktion til feltet og skiftet fra den traditionelle (PPM) porteføljestyring
 • Grundlæggende forståelse for hvad det vil sige at arbejde agilt på porteføljeniveauet
 • Governance af en agil portefølje, herunder roller og ansvar, artefakter (dokumenter) og ceremonier (møder)
 • Forståelse for virksomhedens eller myndighedens modenhed og udviklingsmulighederne, som følge heraf.
 • Grundlæggende forståelse for at arbejde agilt skaleret og udfordringerne herved
 • Viden om porteføljestyring i en agil kontekst fra strategi til udførelse
 • Værktøj til at synliggøre valg- og tilpasningsmulighederne af porteføljen.
 • Faciliteret behandling af projektkontoret rolle i en agile kontekst
 • Redskaber til at foretage bedre målinger og styring af porteføljen

Generelt udbytte:

 • Mulighed for netværksdannelse
 • Karrierepotentiale for deltagere med ønsker om at arbejde med agil porteføljestyring
 • Professionelle kompetencer inden for området på masterniveau
 • Mulighed for at reflektere teoretisk over de store spørgsmål
 • Inspiration til drift og udvikling af porteføljen
 • Kursusbevis, som synliggør din viden på området
 

At tænke agilt er blevet en ’operating model’ for mange virksomheder, og det handler om at skærpe den agile muskel. Jeg brugte kurset til at få sikret de metodemæssige agile principper og få udfoldet, hvordan principperne gælder både på teamniveau og porteføljeniveau. Der var fedt at få en masse konkrete værktøjer og høre, hvor hinandens virksomheder var henne på rejsen

Agile Coach ved Bankdata og tidligere kursist

Om kurset:

Kurset afholdes som et interaktivt forløb bestående af en række mindre oplæg og øvelser, hvor øvelserne vil bestå af refleksioner og afprøvning af metoder og værktøjer fra forskellige agile rammeværk.

Mange større danske virksomheder og offentlige myndigheder har i dag flere porteføljer bestående af forskellige projekter, programmer og initiativer.

Der er meget stor forskel på, hvordan den traditionelle tilgang og den agile tilgang til porteføljestyring håndterer en agile leveranceorganisation. Viden om den traditionelle tilgang (”Project Portfolio Management”) til projekter og agile leverance indenfor en fase er forholdsvis udbredt, mens forskningen og udbredelsen af den agile tilgang til agile porteføljestyring af en agil leveranceorganisation er langt mere begrænset, hvilket betyder at dele af kurset rummer en del materiale fra industrien.

Porteføljestyringen er afgørende, når en større organisation skal realisere en strategi, der gennemføres som en portefølje af initiativer baseret på agil udvikling. Det er derfor blevet en kernekompetence for mange organisationer succesfuldt at kunne styre mængden af initiativer.

Men med en stigende mængde af initiativer stiger behovet for porteføljestyring også. Mange virksomheder har ikke ressourcer nok til at kunne gennemføre dem alle, hvilket kan hæmme udviklingen, vanskeliggøre planlægningen eller fjerne fokus.

Porteføljestyring af en agil leveranceorganisation handler om prioritering, analyse og håndtering af komplekse udviklingsprojekter, hvor værdien af en investering handler om mere end blot penge. Hvordan sikre vi gennemsigtighed i porteføljen? Hvordan finansierer vi porteføljen?

Agilitet er en organisations evne, vilje og kultur til at ændre sig. Agilitet er afgørende for en organisations evne til at trives og udvikle sig i et erhvervsliv med mange forandringer og stigende usikkerhed. De mest agile eller smidige organisationer forstår at etablere rammerne omkring strategi, kultur, ledelse, mennesker og processer. Derfor er det afgørende, at metoder og værktøjer til porteføljestyring understøtter organisationens agilitet.

Dele af dette kursus har løbende indgået i andre kurser, som har været gennemført i andre EU-lande, så vi forsøger at tage vores egen medicin, når det kommer til løbende forbedringer.

Værdi for virksomheden:

 • Styrke og synliggøre virksomhedens kompetencer inden for porteføljestyring.
 • Inspiration til den fortsatte udvikling af porteføljen.
 • Vurdering af organisationens modenhed og udviklingsmuligheder.
 • Værktøj til at synliggøre valg og konsekvenserne heraf ved ændring af porteføljen.
 • Adgang til nyeste viden, som nemt kan deles efter endt kursus.
 • Fastholdelse og opkvalificering af medarbejdere.

Kurset kan også afholdes som et virksomhedstilpassende forløb, hvor kun jeres agile portefølje drøftes.

Kurset henvender sig til it-professionelle, som ønsker en opkvalificering indenfor agil porteføljestyring.

Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du er bekendt med den traditionelle tilgang til porteføljestyring fra standarder som fx Management of Portfolios, PMI’ Standard for Portfolio Management, ISO 21505:2017, de agile rammeværker som fx DSDM, SAFe, Scrum of Scrums og lignende eller har haft undervisning på universitetsniveau indenfor området.

Målgruppen for kurset er typisk deltagere fra en offentlighed myndighed eller det private, hvor hovedvægten af deltagerne kommer fra bank eller forsikring.

Deltagerne kan have en af nedenstående titler eller blot interesse for feltet:

 • Arkitekter
 • It-chefer
 • Agile coaches, RTE, Product owner, Scrum master og lignende.
 • PMO
 • Porteføljemanager
 • Økonomikontrollere med porteføljeansvar
 • Managementkonsulenter, rådgivere og it-konsulenter
 • Projektledere
 • Forretningsudviklere
 • Kontorchefer, chefkonsulenter og seniorkonsulenter

Tid og sted
Se datoer for næste kursusforløb i faktaboksen øverst på siden. Kurset afholdes på IT-Universitetet, Rued Langgardsvej 7.
 
Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på kurset, som koster 6.100 kroner. Prisen er eksklusiv moms. Arbejder du i finanssektoren? Ansøg om gratis deltagelse her.

Adgangskrav og tilmelding
Kurset foregår på dansk men store dele af litteraturen vil være på engelsk. Der er ingen eksamen, men alle deltagere får et kursusbevis, når kurset er gennemført. Kurset udløser ikke ECTS-point, da det ikke knytter sig til IT-Universitetets øvrige uddannelser. Derfor er der heller ingen adgangskrav til kurser under ITU Professional Courses.

Begrænset antal pladser
Der er et begrænset antal pladser på kurset. Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet.

Der er gode muligheder for at søge økonomisk støtte til efteruddannelse. Erfaringsmæssigt kan der søges op til 50.000 pr. semester afhængig af fonden. Fondene nævnt nedenfor har meget forskellige rammer, ansøgningsdeadlines, særpuljer og ansøgningsprocedurer. Derfor anbefaler vi, at du i meget god tid kontakter fondene for specifik vejledning.
 
Hos nogle fonde er det i praksis din leder, der indsender din ansøgning i fondenes digitale ansøgningssystem. Vi anbefaler, at du og din leder forbereder jer grundigt inden, da der er meget stor søgning på fondsmidlerne. Tildeles der efter ”først til mølle” kan selv de største puljer være tildelt allerede en 20-30 minutter efter ansøgningsportalen er åbnet.

Følgende legater er der bl.a. mulighed for at søge. Bemærk, at de opdateres løbende.

På en række af kurserne under ITU Professional Courses kan du desuden søge om gratis deltagelse via finanskompetencepulje.dk. Bemærk, du skal være ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbunde.

Kontakt Underviser

Har du spørgsmål vedrørende kursusindholdet er du velkommen til at kontakte kursusleder:

Klaus Nielsen

E: kni@itu.dk

Kontakt ITU Professional Courses

Har du praktiske spørgsmål vedrørende tilmelding, kursusafholdelse, interesseliste og lignende så kontakt os på

itupc@itu.dk

For yderligere kontaktmuligheder klik her.

Med kurset opnår du følgende kompetencer:

 • Forklare grundlæggende begreber om agil porteføljestyring
 • Anvende centrale værktøjer og metoder indenfor den agile porteføljestyring
 • Relatere/Sammenligne den agile porteføljestyring til den klassiske porteføljestyring
 • Reflektere over den eksisterende anvendelse i organisationen

 

Underviser: Klaus Nielsen

CV

Læs mere om Klaus Nielsens baggrund, erhvervserfaring og
udgivelser her.

Kontakt: kni@itu.dk.

 

Klaus Nielsen er uddannet Master i e-handel fra IT-Universitetet i København (kombineret med et års udveksling i Cambridge, UK), samt dobbelt MBA-uddannet (HRM og teknologi) i USA. 

Han har i over 25 år arbejdet indgående med projekt-, program- og porteføljestyring, planbaseret såvel som agil, samt best practice på området både i dansk og intenational kontekst. 

Klaus Nielsen har bl.a. skrevet bøgerne I Am Agile (2013), Mastering the Business Case (2025), Agile Certified Practitioner Exam (2016), Agile Portfolio Management (2019), Mastering the PMI Risk (PMI-RMP) Management Professional Exam (2021), Mastering the NEW PMI Certified Associate in Project Management (2024), samt en lang række artikler udgivet internationalt. 

Klaus Nielsen er desuden grundlægger af Global Business Development (gbd.dk), PMI Registered Education Provider (R.E.P) og en Scrum/DevOps oplæringsvirksomhed.

Siden 2012 har Klaus Nielsen været tilknyttet IT-Universitetet som ekstern lektor og optræder jævnligt som oplægsholder til faglige events, konferencer og messer.

DU VIL MÅSKE OGSÅ VÆRE INTERESSERET I